Gantey

People

Christophe Buchwalder

Christophe Buchwalder

Attorney at Law, LL.M.

buchwalder@gantey.ch

Natasa Markovic

Natasa Markovic

Attorney at Law
Nathalie Chaix

Nathalie Chaix

Attorney at Law, LL.M.,TEP
Edouard Benoit

Edouard Benoit

Laywer - Juris Doctor
Yury Kudryavtsev

Yury Kudryavtsev

Certified Tax Expert
Christophe Buchwalder

Christophe Buchwalder

Attorney at Law, LL.M.
Natasa Markovic

Natasa Markovic

Attorney at Law
Nathalie Chaix

Nathalie Chaix

Attorney at Law, LL.M.,TEP
Edouard Benoit

Edouard Benoit

Laywer - Juris Doctor
Yury Kudryavtsev

Yury Kudryavtsev

Certified Tax Expert
Christophe Buchwalder

Christophe Buchwalder

Attorney at Law, LL.M.
Natasa Markovic

Natasa Markovic

Attorney at Law
Nathalie Chaix

Nathalie Chaix

Attorney at Law, LL.M.,TEP
Edouard Benoit

Edouard Benoit

Laywer - Juris Doctor
Yury Kudryavtsev

Yury Kudryavtsev

Certified Tax Expert